Хидрогеоложки проучвания

Проучване и добив на подземни води

Комплексно проучване по архивни данни и полеви изследвания за оценка наличието на подземни води. Установяване на хидродинамичните и пиезометрични параметри на хоризонта в района на проучването.

Извършване на опитно-филтрационни тестове след изграждане на водовземните съоръжения с потопяеми помпи, водонагнетяване и водоналиване. Опробване и анализ на подземните води и извършване на хидрохимична оценка.

Всички Сондажни услуги