Хидрогеоложки проучвания

Комплексно проучване по архивни данни, хидрогеоложки карти и полеви изследвания за оценка наличието и дълбочината на разкритие на подземните води. Установяване на хидродинамичните и пиезометрични параметри на хоризонта в района на проучването. Извършване на опитно-филтрационни тестове след изграждане на водовземните съоръжения с потопяеми помпи. Опробване и анализ на подземните води и извършване на хидрохимична оценка.