Инженерно-геоложки проучвания

Прокарване на ядкови проучвателни сондажи с диаметър от 59 до 168мм. Опробване и анализ на пробите в лицензирани лаборатории. Оценка носимостта на земната основа за: жилищно строителство, промишлено строителство, пътно и хидротехническо строителство. Оценка на устойчивостта на наклонени терени и проучване на свлачища. Изготвяне на инженерногеоложки доклади.