Изготвяне на документи

Изготвяне на документи за:

  • 1.Регистрация на сондажните кладенци, издаване на разрешителни за изграждане на водовземни съоръжения и водовземане на студени и минерални води.
  • 2.Издаване на разрешителни за водовземане от повърхностни води и ползване на водни обекти