„ТАНТАЛИ” ЕООД

Местоположение: 
Благоевград (гр)
Дълбочина: 
шурф - 2,8м.
Информация: 

В настоящия доклад са отразени резултатите от извършеното инженерно-геоложко проучване в района на град Благоевград, възложено ни от „ТАНТАЛИ” ЕООД .
Изкопните работи са извършени с автобагер.
Планира се изграждането на едноетажен магазин със сутерен. Целта на извършеното проучване е да бъде изяснен геоложкият разрез в района на проектираният обект, строителната категория и нормативното натоварване на литоложките разновидности в основата на сградата. За тази цел е изкопан един шурф с дълбочина 2,8м.
Полевите инженерно-геоложки работи са проведени през месец октомври 2011г.