„Интерпретативен център”

Местоположение: 
Брестово (с)
Дълбочина: 
28 метра
Информация: 

През 1962 година в района на местността „При Чешмата” в с. Брестово е извършено каптиране на възходящ извор.
През месец август 2006г. е извършено хидрогеоложко обследване на каптирания извор и е взета проба за химичен, радиологичен и микробиологичен анализ. Необходимите средногодишни количества от подземни води за нуждите на проектния „Интерпретативен център” с. Брестово са до 3672куб м.
Настоящият Доклад е изготвен съгласно изискванията на Наредба №1 ДВ бр. 57/07.07.2000 година.