”ТЕМПО ХОЛИДЕЙ” АД

Местоположение: 
София (гр)
Дълбочина: 
130 метра
Информация: 

Настоящият проект за добив на подземни минерални води е възложен от ”Темпо Холидей” ЕООД с управител Р.Генов, собственик на имоти № 232009, 232010, 232011, 232012 и 232014 по плана на с. Баня, общ. Разлог.

 Проектът е изготвен с цел получаване на разрешително за водоползване за обект ”Проектен хотелски комплекс” в имоти № 232009, 232010, 232011, 232012 и 232014 по плана на с. Баня, общ. Разлог.

Проектът е разработен, съгласно изискванията на Наредба №1 на МОСВ, МЗ и МИ от 07.07. 2000 год. За проучването, ползването и опазването на подземните води