”ПИРИНЛЕНД” АД

Местоположение: 
София (гр)
Дълбочина: 
450 метра
Информация: 

През периода юли-септември 2008г. в района на бившата промишлена площадка на “ПИРИНХАРТ” гр.Разлог е извършено хидрогеоложко проучване съгласно Договор от 27.07.2008г.

Изграден е тръбен кладенец с дълбочина 450м.     

През месец септември 2008год. от кладенеца е проведено опитно водочерпене с продължителност 7 часа.