”ГЛОБАЛ ЧОЙС КЪНСТРАКШЪН” ООД

Местоположение: 
Разлог (гр)
Дълбочина: 
6 х 10 метра
Информация: 

В настоящия доклад са отразени резултатите от извършеното инженерно-геоложко проучване в района на местността ”Байова борика” от землището на град Разлог, възложено ни от ”ГЛОБАЛ ЧОЙС КЪНСТРАКШЪН” ООД.

Планира се изграждането на апартаментен хотелски комплекс, съставен от две секции с височина до седем етажа и сутерен. Съгласно НППФ/1996г. сградите са втора категория. Целта на извършеното проучване е да бъде изяснен геоложки разрез в района на проектираните сгради, строителните категории и нормативното натоварване на литоложките разновидности в основите на обекта. За тази цел бяха прокарани шест сондажа с дълбочина 10 метра. Извършено е и опробване на сондажната ядка. Взети са шест броя проби, доставени за изследване в лабораторията към ”ЕВРОТЕСТ КОНТРОЛ” АД, град София.

Полевите сондажни и инженерно-геоложки работи са проведени през месец март 2007г.