”БУЛГАРЦВЕТ - БАНЯ” ООД

Местоположение: 
Баня (с)
Дълбочина: 
7 х 7 метра
Информация: 

В настоящия доклад са отразени резултатите от извършеното инженерно-геоложко проучване в района на с.Баня, община Разлог, възложено ни от ”БУЛГАРЦВЕТ - БАНЯ” ООД.

Планира се изграждането на Апартаментен хотелски комплекс на височина пет етажа и сутерен. Съгласно НППФ/1996г. сградата е трета категория. Целта на извършеното проучване е да бъде изяснен геоложки разрез в района на проектираната сграда, строителната категория и нормативното натоварване на литоложките разновидности в основите на обекта. За тази цел бяха прокарани седем сондажа с дълбочина до 7 метра.

Полевите сондажни и инженерно-геоложки работи са проведени през месец март 2007г.