“ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО” КД

Местоположение: 
Благоевград (гр)
Дълбочина: 
4 х 6 метра
Информация: 

В настоящия доклад са отразени резултатите от извършеното инженерно-геоложко проучване в района на проектен “СУПЕРМАРКЕТ ”, възложено ни от “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО ” КД . Планира се изграждането на супермаркет с височина на сградата до 15м.
Целта на извършеното проучване е да бъде изяснен геоложкият разрез в района на проектираният супермаркет, строителната категория и нормативното натоварване на литоложките разновидности в основите на обекта. За тази цел бяха прокарани четири сондажа с дълбочина по 6м.
Взети са две проби от несвързани почви за определяне на физико – механични показатели и две проби от земни почви за съдържания на тежки метали и нефтопродукти, изследвани в “ДИАЛ ”ООД гр.Бухово. Пробите от несвързани почви са изследвани в “МОНОЛИТСТРОЙ”ООД гр.Благоевград.
Полевите изкопни и инженерно-геоложки работи са проведени през месец декември 2008г. Сондажните работи са извършени с автосонда УРБ2,5.