“Алфа - 2005” ООД

Местоположение: 
Добринище (с)
Дълбочина: 
35 метра
Информация: 

Настоящият проект за добив на подземни минерални води е възложен от “Алфа - 2005” ООД, собственик на имот пл. № 1570** по плана на гр. Добринище, общ. Банско.
Проектът е изготвен с цел получаване на разрешително за водовземане за изградения "Плувен комплекс" в имот пл. № 157002 по плана на гр. Добринище. Проектът е разработен, съгласно изискванията на Наредба №1 на МОСВ, МЗ и МИ от 07.07. 2000 год. за проучването, ползването и опазването на подземните води/Д.В., бр. 57/ 2000г./