“АГРОМАХ” ЕООД

Местоположение: 
Бело поле (с)
Дълбочина: 
16 х 6 метра
Информация: 

В настоящия доклад са отразени резултатите от извършеното инженерно-геоложко проучване в района на имот №020028  от землището на с.Бело поле., възложено ни от "АГРОМАХ" ЕООД.
Планира се изграждане на "Завод за бетонови изделия, Асфалтова база и Пресевна с трошачномиячна инсталация" с височина на застрояване до 15м.
Целта на извършеното проучване е да бъде изяснен геоложкият разрез в района на проектираните съоръжения и  инженерногеоложките параметри на литоложките разновидности в основите на обекта.
За тази цел е са прокарани шестнадесет сондажа с дълбочина по шест метра разположени в западната част на имота. 

Сондажните работи са извършени с автосонда УРБ 2,5.
Полевите  инженерно-геоложки работи са проведени през месец май 2008г.