“АВТО ЛУКС” ЕООД

Местоположение: 
София (гр)
Дълбочина: 
2 х 3,6 метра
Информация: 

В настоящия доклад са отразени резултатите от извършеното инженерно-геоложко проучване в района на град София, възложено ни от “АВТО ЛУКС” ЕООД, гр. София.
Планира се изграждането на едноетажна сграда със сутерен и височина до 8м. Съгласно НППФ/1996г. сградата е трета категория.
Целта на извършеното проучване е да бъде изяснен геоложкият разрез в района на проектираната сграда, строителната категория и нормативното натоварване на литоложките разновидности в основите на обекта. За тази цел бяха прокарани два шурфа с дълбочина по 3,6м (прил. №2).
Полевите изкопни и инженерно-геоложки работи са проведени през месец август 2008г. Изкопните работи са извършени с автобагер.