Община Благоевград

Местоположение: 
Благоевград (гр)
Дълбочина: 
12 х 9 метра
Информация: 

В настоящия доклад са отразени резултатите от извършеното инженерно-геоложко проучване в района на парцел XII, кв.85 по плана на гр.Благоевград, възложено ни от Община Благоевград с възлагателно писмо.

Планира се изграждането на ”Рехабилитационен център”, с височина до четири етажа и сутерен. Съгласно НППФ/1996г. сградата е трета категория. Целта на извършеното проучване е да бъде изяснен геоложкият разрез в района на проектираната сграда, строителната категория и нормативното натоварване на литоложките разновидности в основите на обекта. За тази цел бяха прокарани дванадесет сондажа с дълбочина по 9 метра.

Полевите сондажни и инженерно-геоложки работи са проведени през месец юли 2007г.