М.Жерев

Местоположение: 
Смочево (с)
Дълбочина: 
70 метра
Информация: 

През 1998г. в района на  собствения имот на М.Жерев в село Рилци, община Благоевград е извършено хидрогеоложко проучване с цел установяване на възможността за хигиенно-битово водоснабдяване и напояване.  Изграден е тръбен кладенец с дълбочина 36 м.

През месец ноември 2006г.год. в района на  “Лозов масив”, имот №039001, с.Смочево е извършено хидрогеоложко проучване с цел обезпечаване на обекта с води за напояване съгласно разрешително № 003813/14.02.2006г.

Изграден е тръбен кладенец с дълбочина 70м.За оценка на локалните експлоатационни ресурси на тръбния кладенец през месец ноември 2006год. е проведено опитно водочерпене с продължителност 72 часа.

През месец ноември 2006 год. от тръбния кладенец е  взета водна проба за химичен, анализ, изследвана в лабораторията към "Водоканалпроект".