"Лозов масив" - Смочево

Местоположение: 
Смочево (с)
Дълбочина: 
70 метра
Информация: 

През месец ноември 2006г. в района на засадения "Лозов масив", имот №039001, Смочево е извършено хидрогеоложко проучване с цел обезпечаване на обекта с води за напояване. Съгласно разрешително №003813/14.02.2006г
.
Изграден е тръбен кладенец с дълбочина 70 метра.
За оценка на локалните експлоатационни ресурси на тръбния кладенец през месец ноември 2006г. е проведено опитно водочерпене с продължителност 72 часа.
От тръбния кладенец е взета водна проба за химичен анализ, изследвана в лаборатория към "Водоканалпроект".

Настоящият доклад е изготвен съгласно изискванията на Наредба №1 ДВ бр.57/07.07.2000г.