К.Джоков

Местоположение: 
София (гр)
Дълбочина: 
4 х 7 метра
Информация: 

В настоящия доклад са отразени резултатите от извършеното инженерно-геоложко проучване в района на проектна "ЖИЛИЩНА СГРАДА", възложено ни от К.Джоков.

Планира се изграждане на еднофамилна жилищна сграда с височина до 10 метра кота курниз. Целта на извършеното проучване е да бъде изяснен геоложкият разрез в района на проектираната сграда, строителната категория и нормативното натоварване на литоложките разновидности в основите на обекта. За тази цел бяха прокарани четири сондажа с дълбочина по 7 метра.

Полевите инженерно-геоложки и сондажни работи са проведени през месец февруари 2009г.

Сондажните работи са извършени с автосонда УРБ2,5.