И.Спасов

Местоположение: 
Баня (с)
Дълбочина: 
80 метра
Информация: 

Настоящият проект за добив на подземни минерални води е възложен от И.Спасов, собственик на имот №083023 по плана на с. Баня, общ. Разлог.
Проектът е изготвен с цел получаване на разрешително за водоползване за обект проектен " Апартаментен комплекс" в имот №083023 по плана на с. Баня, общ. Разлог.
Проектът е разработен, съгласно изискванията на Наредба №1 на МОСВ, МЗ и МИ от 07.07. 2000 год. За проучването, ползването и опазването на подземните води/Д.В., бр. 57/ 2000г./