ЕТ "Ивайло Попов - EВРИКА"

Местоположение: 
Рилци (с)
Дълбочина: 
100 метра
Информация: 

През месец ноември 2005г. в района на имот №0200*, с.Рилци, общ. Благоевград е извършено хидрогеоложко проучване, съгласно Разрешително №00325*/23.04.2004г.
За определяне на хидрогеоложките параметри на кладенеца са проведени ОФИ с продължителност 72 часа- В края на водочерпенето е взета водна проба, изследвана в РИОКОЗ Благоевград.
Настоящият Доклад е изготвен съгласно изискванията на Наредба №1 ДВ бр. 57/07.07.2000 година.
Сондажна апаратура: Автосонда УРБ 3А3 с попма НБ3 и полеви компресор ПК 15Б с ерлифтна колона Ф 75.