Б. Мачев и Л.Талева

Местоположение: 
Вакарел (с)
Дълбочина: 
32 метра
Информация: 

В настоящия доклад са отразени резултатите от извършеното инженерно-геоложко проучване в района на имот №224004 в м-та „Барачица” от землището на с.Вакарел. Проучването е възложено от Б. Мачев и Л.Талева.

Планира се изграждане на жилищна сграда с височина до 10м и сутерен . Съгласно НППФ/1996г. обекта е трета категория. Целта на извършеното проучване е да бъде изяснен геоложкият разрез в района на проектираната сграда, строителната категория и нормативното натоварване на литоложките разновидности в основите на обекта. За тази цел е прокаран един шурф с дълбочина 1,0 метър и един тръбен кладенец с дълбочина 32,0 метра.

Полевите инженерно-геоложки и сондажни работи са проведени през месец юни 2011г.