Сондажи за вода

Изграждане и оборудване на водоснабдителни тръбни кладенци

Роторно сондиране с водноглинеста промивка с триролкови длета с диаметър от 59 до 500мм в скали , валуни, глини и пясъци. Сондажните апаратури са монтирани върху стандартни товарни автомобили. Дълбочината на сондиране е до 700м. Видове сондажи:

  • Водоснабдителни сондажи за жилищно и промишлено водоснабдяване
  • Ядкови сондажи за проучване на земна основа и полезни изкопаеми
  • Геотермични сондажи за термопомпени отоплителни и охладителни инсталации
  • Пиезометри за проследяване състоянието на подземните води
  • Пилоти за укрепване на неустойчиви терени и слаба земна основа

Прокарване на сондажни отвори до 500мм. Обсаждане с полипропиленови сондажни тръби с диаметри ф125, ф140 , ф175 и PVC тръби ф200, ф250 и ф315. Фабрични филтри на тръбите с максимална нарязаност. Полагане на филцова засипка в затръбното пространство и водочерпене с компресор и ерлифт. Монтаж на стандартни потопяеми помпи с диаметър 75 и 100мм. Монтаж на хидрофорни системи.

Разполагаме с три Автосонди УРБ3А3, полеви компресори ПК15Б, XAS 90 за извършване на ерлифтни водочерпения и потопяеми помпи за извършване на опитни водочерпения и водоналивания.

Изготвяне на документи за:

  • регистрация на сондажните кладенци
  • издаване на разрешителни за изграждане на водовземни съоръжения и водовземане на студени и минерални води
  • издаване на разрешителни за водовземане от повърхностни води
  • издаване на разрешителни за добив на речни наноси и други полезни изкопаеми

Всички Сондажни услуги