Клиенти

„Интерпретативен център”

Местоположение: 
Брестово (с)
Дълбочина: 
28 метра
Информация: 

През 1962 година в района на местността „При Чешмата” в с. Брестово е извършено каптиране на възходящ извор.
През месец август 2006г. е извършено хидрогеоложко обследване на каптирания извор и е взета проба за химичен, радиологичен и микробиологичен анализ. Необходимите средногодишни количества от подземни води за нуждите на проектния „Интерпретативен център” с. Брестово са до 3672куб м.
Настоящият Доклад е изготвен съгласно изискванията на Наредба №1 ДВ бр. 57/07.07.2000 година.

“Алфа - 2005” ООД

Местоположение: 
Добринище (с)
Дълбочина: 
35 метра
Информация: 

Настоящият проект за добив на подземни минерални води е възложен от “Алфа - 2005” ООД, собственик на имот пл. № 1570** по плана на гр. Добринище, общ. Банско.
Проектът е изготвен с цел получаване на разрешително за водовземане за изградения "Плувен комплекс" в имот пл. № 157002 по плана на гр. Добринище. Проектът е разработен, съгласно изискванията на Наредба №1 на МОСВ, МЗ и МИ от 07.07. 2000 год. за проучването, ползването и опазването на подземните води/Д.В., бр. 57/ 2000г./

ЕТ "Ивайло Попов - EВРИКА"

Местоположение: 
Рилци (с)
Дълбочина: 
100 метра
Информация: 

През месец ноември 2005г. в района на имот №0200*, с.Рилци, общ. Благоевград е извършено хидрогеоложко проучване, съгласно Разрешително №00325*/23.04.2004г.
За определяне на хидрогеоложките параметри на кладенеца са проведени ОФИ с продължителност 72 часа- В края на водочерпенето е взета водна проба, изследвана в РИОКОЗ Благоевград.
Настоящият Доклад е изготвен съгласно изискванията на Наредба №1 ДВ бр. 57/07.07.2000 година.
Сондажна апаратура: Автосонда УРБ 3А3 с попма НБ3 и полеви компресор ПК 15Б с ерлифтна колона Ф 75.

”БЛАГОЕВГРАД БТ” АД

Местоположение: 
Благоевград (гр)
Дълбочина: 
100 метра

”КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД

Местоположение: 
София (гр)
Дълбочина: 
140 метра

”Пречиствателна станция Кубратово”

Местоположение: 
София (гр)
Дълбочина: 
40 метра
Диаметър: 
ф400мм

”ПРИМО ТРЕЙД” АД

Местоположение: 
Сандански (гр)
Дълбочина: 
140 метра

М.Жерев

Местоположение: 
Смочево (с)
Дълбочина: 
70 метра
Информация: 

През 1998г. в района на  собствения имот на М.Жерев в село Рилци, община Благоевград е извършено хидрогеоложко проучване с цел установяване на възможността за хигиенно-битово водоснабдяване и напояване.  Изграден е тръбен кладенец с дълбочина 36 м.

През месец ноември 2006г.год. в района на  “Лозов масив”, имот №039001, с.Смочево е извършено хидрогеоложко проучване с цел обезпечаване на обекта с води за напояване съгласно разрешително № 003813/14.02.2006г.

Изграден е тръбен кладенец с дълбочина 70м.За оценка на локалните експлоатационни ресурси на тръбния кладенец през месец ноември 2006год. е проведено опитно водочерпене с продължителност 72 часа.

През месец ноември 2006 год. от тръбния кладенец е  взета водна проба за химичен, анализ, изследвана в лабораторията към "Водоканалпроект".

”ПИРИНЛЕНД” АД

Местоположение: 
София (гр)
Дълбочина: 
450 метра
Информация: 

През периода юли-септември 2008г. в района на бившата промишлена площадка на “ПИРИНХАРТ” гр.Разлог е извършено хидрогеоложко проучване съгласно Договор от 27.07.2008г.

Изграден е тръбен кладенец с дълбочина 450м.     

През месец септември 2008год. от кладенеца е проведено опитно водочерпене с продължителност 7 часа. 

”ТЕМПО ХОЛИДЕЙ” АД

Местоположение: 
София (гр)
Дълбочина: 
130 метра
Информация: 

Настоящият проект за добив на подземни минерални води е възложен от ”Темпо Холидей” ЕООД с управител Р.Генов, собственик на имоти № 232009, 232010, 232011, 232012 и 232014 по плана на с. Баня, общ. Разлог.

 Проектът е изготвен с цел получаване на разрешително за водоползване за обект ”Проектен хотелски комплекс” в имоти № 232009, 232010, 232011, 232012 и 232014 по плана на с. Баня, общ. Разлог.

Проектът е разработен, съгласно изискванията на Наредба №1 на МОСВ, МЗ и МИ от 07.07. 2000 год. За проучването, ползването и опазването на подземните води

Pages

Subscribe to Последен Клиент