Клиенти

“АВТО ЛУКС” ЕООД

Местоположение: 
София (гр)
Дълбочина: 
2 х 3,6 метра
Информация: 

В настоящия доклад са отразени резултатите от извършеното инженерно-геоложко проучване в района на град София, възложено ни от “АВТО ЛУКС” ЕООД, гр. София.
Планира се изграждането на едноетажна сграда със сутерен и височина до 8м. Съгласно НППФ/1996г. сградата е трета категория.
Целта на извършеното проучване е да бъде изяснен геоложкият разрез в района на проектираната сграда, строителната категория и нормативното натоварване на литоложките разновидности в основите на обекта. За тази цел бяха прокарани два шурфа с дълбочина по 3,6м (прил. №2).
Полевите изкопни и инженерно-геоложки работи са проведени през месец август 2008г. Изкопните работи са извършени с автобагер.

Община Благоевград

Местоположение: 
Благоевград (гр)
Дълбочина: 
12 х 9 метра
Информация: 

В настоящия доклад са отразени резултатите от извършеното инженерно-геоложко проучване в района на парцел XII, кв.85 по плана на гр.Благоевград, възложено ни от Община Благоевград с възлагателно писмо.

Планира се изграждането на ”Рехабилитационен център”, с височина до четири етажа и сутерен. Съгласно НППФ/1996г. сградата е трета категория. Целта на извършеното проучване е да бъде изяснен геоложкият разрез в района на проектираната сграда, строителната категория и нормативното натоварване на литоложките разновидности в основите на обекта. За тази цел бяха прокарани дванадесет сондажа с дълбочина по 9 метра.

Полевите сондажни и инженерно-геоложки работи са проведени през месец юли 2007г.

И.Спасов

Местоположение: 
Баня (с)
Дълбочина: 
80 метра
Информация: 

Настоящият проект за добив на подземни минерални води е възложен от И.Спасов, собственик на имот №083023 по плана на с. Баня, общ. Разлог.
Проектът е изготвен с цел получаване на разрешително за водоползване за обект проектен " Апартаментен комплекс" в имот №083023 по плана на с. Баня, общ. Разлог.
Проектът е разработен, съгласно изискванията на Наредба №1 на МОСВ, МЗ и МИ от 07.07. 2000 год. За проучването, ползването и опазването на подземните води/Д.В., бр. 57/ 2000г./

“ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО” КД

Местоположение: 
Благоевград (гр)
Дълбочина: 
4 х 6 метра
Информация: 

В настоящия доклад са отразени резултатите от извършеното инженерно-геоложко проучване в района на проектен “СУПЕРМАРКЕТ ”, възложено ни от “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО ” КД . Планира се изграждането на супермаркет с височина на сградата до 15м.
Целта на извършеното проучване е да бъде изяснен геоложкият разрез в района на проектираният супермаркет, строителната категория и нормативното натоварване на литоложките разновидности в основите на обекта. За тази цел бяха прокарани четири сондажа с дълбочина по 6м.
Взети са две проби от несвързани почви за определяне на физико – механични показатели и две проби от земни почви за съдържания на тежки метали и нефтопродукти, изследвани в “ДИАЛ ”ООД гр.Бухово. Пробите от несвързани почви са изследвани в “МОНОЛИТСТРОЙ”ООД гр.Благоевград.
Полевите изкопни и инженерно-геоложки работи са проведени през месец декември 2008г. Сондажните работи са извършени с автосонда УРБ2,5.

”БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ РАКИТОВО” АД

Местоположение: 
София (гр)
Дълбочина: 
420 метра
Информация: 

През периода от 20.05. до 20.07.2010г. в района на парцел №7 , масив 148 от землището на гр.Ракитово е проведено хидрогеоложко проучване  с цел разкриване на допълнителни количества минерални води за нуждите на действащия в съседство цех за бутилиране. Хидрогеоложкото проучване  е възложено от “БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ РАКИТОВО” ООД  гр. София.

Прокаран е хидрогеоложки проучвателен сондаж С-11 с дълбочина 420м. Проведени са опитно – филтрационни изследвания  .

Необходимото денонощно количество минерални води за водоснабдяване на обекта е до 40 куб.м/ден и до 14000 куб.м. за година.

”ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ” АД

Местоположение: 
София (гр)
Дълбочина: 
130 метра

“АГРОМАХ” ЕООД

Местоположение: 
Бело поле (с)
Дълбочина: 
16 х 6 метра
Информация: 

В настоящия доклад са отразени резултатите от извършеното инженерно-геоложко проучване в района на имот №020028  от землището на с.Бело поле., възложено ни от "АГРОМАХ" ЕООД.
Планира се изграждане на "Завод за бетонови изделия, Асфалтова база и Пресевна с трошачномиячна инсталация" с височина на застрояване до 15м.
Целта на извършеното проучване е да бъде изяснен геоложкият разрез в района на проектираните съоръжения и  инженерногеоложките параметри на литоложките разновидности в основите на обекта.
За тази цел е са прокарани шестнадесет сондажа с дълбочина по шест метра разположени в западната част на имота. 

Сондажните работи са извършени с автосонда УРБ 2,5.
Полевите  инженерно-геоложки работи са проведени през месец май 2008г.

И.Стоянова

Местоположение: 
София (гр)
Дълбочина: 
35 метра
Информация: 

Цел за която се използва черпената вода: напояване.
Използвано количество на денонощие/годишно: до 1000куб.м.
Дата и година на изграждане на кладенеца: 10.06.2011г.
Дълбочина и конструкция на кладенеца: дълбочина – 35м, сондажен отвор ф350, обсадна тръба ф140/6.5.

Диаметър: 
ф350

„ТАНТАЛИ” ЕООД

Местоположение: 
Благоевград (гр)
Дълбочина: 
шурф - 2,8м.
Информация: 

В настоящия доклад са отразени резултатите от извършеното инженерно-геоложко проучване в района на град Благоевград, възложено ни от „ТАНТАЛИ” ЕООД .
Изкопните работи са извършени с автобагер.
Планира се изграждането на едноетажен магазин със сутерен. Целта на извършеното проучване е да бъде изяснен геоложкият разрез в района на проектираният обект, строителната категория и нормативното натоварване на литоложките разновидности в основата на сградата. За тази цел е изкопан един шурф с дълбочина 2,8м.
Полевите инженерно-геоложки работи са проведени през месец октомври 2011г.

М.Герчева

Местоположение: 
София (гр)
Дълбочина: 
32 метра
Информация: 

Дълбочина и конструкция на кладенеца: дълбочина – 32м, сондажен отвор ф350, обсадна тръба ф140/6.5.
Цел за която се използва черпената вода: напояване.
Използвано количество на денонощие/годишно: до 1000куб.м.
Дата и година на изграждане на кладенеца: 15.06.2011.

Диаметър: 
ф350

Pages

Subscribe to Последен Клиент