Сонди за вода и Сондажи

"Хидроресурс" ЕООД гр. Благоевград е с предмет на дейност сондиране, хидро и инженерно-геоложки проучвания, изграждане на сондажни тръбни кладенци, оборудване с помпи, хидрофорни системи прокарване на геотермални сондажи и термопомпени системи.

Последни Клиенти

Информация:

В настоящия доклад са отразени резултатите от извършеното инженерно-геоложко проучване в района на град София, възложено ни от “АВТО ЛУКС” ЕООД, гр. София.
Планира се изграждането на едноетажна сграда със сутерен и височина до 8м. Съгласно НППФ/1996г. сградата е трета категория.
Целта на извършеното проучване е да бъде изяснен геоложкият разрез в района на проектираната сграда, строителната категория и нормативното натоварване на...

Местоположение:
София (гр)
Дълбочина:
2 х 3,6 метра
Информация:

В настоящия доклад са отразени резултатите от извършеното инженерно-геоложко проучване в района на парцел XII, кв.85 по плана на гр.Благоевград, възложено ни от Община Благоевград с възлагателно писмо.

Планира се изграждането на ”Рехабилитационен център”, с височина до четири етажа и сутерен. Съгласно НППФ/1996г. сградата е трета категория. Целта на извършеното проучване е да бъде изяснен геоложкият разрез в района на проектираната сграда,...

Местоположение:
Благоевград (гр)
Дълбочина:
12 х 9 метра
Информация:

Настоящият проект за добив на подземни минерални води е възложен от И.Спасов, собственик на имот №083023 по плана на с. Баня, общ. Разлог.
Проектът е изготвен с цел получаване на разрешително за водоползване за обект проектен " Апартаментен комплекс" в имот №083023 по плана на с. Баня, общ. Разлог.
Проектът е разработен, съгласно изискванията на Наредба №1 на МОСВ, МЗ и МИ от 07.07. 2000 год. За проучването, ползването и опазването на...

Местоположение:
Баня (с)
Дълбочина:
80 метра
Дейности:
Информация:

В настоящия доклад са отразени резултатите от извършеното инженерно-геоложко проучване в района на проектен “СУПЕРМАРКЕТ ”, възложено ни от “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО ” КД . Планира се изграждането на супермаркет с височина на сградата до 15м.
Целта на извършеното проучване е да бъде изяснен геоложкият разрез в района на проектираният супермаркет, строителната категория и нормативното натоварване на литоложките разновидности в основите на обекта...

Местоположение:
Благоевград (гр)
Дълбочина:
4 х 6 метра
Информация:

През периода от 20.05. до 20.07.2010г. в района на парцел №7 , масив 148 от землището на гр.Ракитово е проведено хидрогеоложко проучване  с цел разкриване на допълнителни количества минерални води за нуждите на действащия в съседство цех за бутилиране. Хидрогеоложкото проучване  е възложено от “БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ РАКИТОВО” ООД  гр. София.

Прокаран е хидрогеоложки проучвателен сондаж С-11 с дълбочина 420м...

Местоположение:
София (гр)
Дълбочина:
420 метра